Mål och Vision

Vision

Kids Futures vision är en värld där alla individer, barn och vuxna, har möjlighet att påverka sin egen livssituation och kan leva ett värdigt liv. Alla barn och ungdomar ska få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda så att de kan utvecklas till trygga individer med självtillit och framtidstro.

Värderingar

Kids Futures grundläggande värderingar tar sin utgångspunkt i FNs barnkonvention och alla människors lika värde. Kids Future ska arbeta med och för människor oavsett etnicitet, nationalitet, härkomst, social bakgrund, sexuell läggning, kön, religiös och politisk uppfattning i enlighet med följande riktlinjer:

 

• Alltid värna målgruppens integritet och intressen.

 

• Samarbeta med organisationer och föreningar som delar Kids Futures värderingar (så långt det är möjligt utifrån den kulturella och politiska kontexten)

 

• Tillvarata och stödja utvecklingspotential i idéer, projekt och samarbeten som främjar föreningens ändamål.

 

• Genom seriösa informationskanaler bidra till att sprida kunskap/opinion om föreningens verksamhet och intresseområden.

 

• Sträva efter att bedriva en verksamhet som väcker intresse och engagemang.

Mål

Föreningens övergripande målsättning är att, oavsett geografisk hemvist, verka för att ge människor möjlighet att påverka sina egna liv – bli självförsörjande samt få kunskap om sina rättigheter och skyldigheter.

 

Afrika och Asien

I Afrika och Asien är Kids Futures verksamhet fokuserad på att arbeta med och för barn och ungdomar samt deras nätverk. Mer specifikt innebär det att, främja utbildning, ge barn och ungdomar möjlighet till egen försörjning i framtiden samt ökade möjligheter att förstå och tillvarata sina rättigheter och skyldigheter.

 

Tillsammans med samarbetspartners ska föreningen verka för att barn får möjlighet att gå i skolan samt skapa förutsättningar för att barnen ska kunna tillgodogöra sig undervisningen samt slutföra motsvarande en grundskoleutbildning och eventuella fortsatta studier.

 

I sitt arbete ska Kids Future beakta ett helhetsperspektiv, vilket inte bara innebär att föreningen ska verka för att så många barn som möjligt får en skolplats, utan även att hela familjen ska få möjlighet till inkomst, trygga boendeförhållande samt hälso- och sjukvård. Barnen måste få tillgång till trygghet, mat, vila och lek och ges förutsättningar för god hälsa.

 

Sverige och Europa

Kids Future ska tillsammans med sina samarbetspartners fokusera sin verksamhet i Sverige och Europa på att verka för att minska social exkludering och segregation.

 

Kids Future ska verka för att barn och ungdomar som lever i socioekonomiskt utsatta miljöer och/eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa ges kunskap och information om hur de kan tillvarata de resurser som samhället erbjuder.

 

Tillsammans med andra frivilligorganisationer kan Kids Future initiera/bedriva verksamhet med och för barn och ungdomar och deras nätverk som kompletterar samhälleliga insatser.