Vision & Mission

Läs mer om Kids Futures vision och mission nedan.

Vision

Kids Futures vision är en värld där alla barn och vuxna har möjlighet att påverka sin livssituation och leva ett värdigt liv. Alla barn och ungdomar ska få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda så att de kan utvecklas till trygga individer med självtillit och framtidstro.

Mission

Kids Futures mission är att, oavsett geografisk hemvist, verka för att ge människor möjlighet att påverka sina egna liv – bli självförsörjande samt få kunskap om sina rättigheter och skyldigheter.

Värderingar

Kids Futures värderingar grundar sig på FNs barnkonvention och alla människors lika värde. Kids Future arbetar med och för människor oavsett etnicitet, nationalitet, härkomst, social bakgrund, sexuell läggning, kön, religiös och politisk uppfattning.